Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει σύνταξη φακέλων αλλά και όλη τη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κάθε επιχείρησης, συντάσσοντας όλες τις απαραίτητες μελέτες και αναλαμβάνοντας την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συμβάλλουμε στην αρχική επιλογή του χώρου διασφαλίζοντας την καταλληλότητά του ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών, αναλαμβάνουμε την χορήγηση των απαιτούμενων βεβαιώσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς και εκτελούμε όλες τις απαραίτητες διεκπεραιώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες.